Sēlpils instances sekretariāta vidme (Selburg, Instanz-Sekretariats-Widme)