Ventspils mācītājmuižas vidme (Rothof-Windau, Pastorats-Widme)