Bauskas latviešu mācītājmuižas vidme (Bauske, Lettische Pastorats-Widme)