Džūkstes kroņa mācītājmuižas vidme (Siuxt, Krons-Pastorats-Widme)